• از دوست ایرانی ساکن مسکو پرسیدم تلگرام چرا فیلتر نیست؟ گفت: دو‌ روز بعد از فیلتر، پاول دورف پیام داد که فردا همه روس‌ها موشک کاغذی (نماد تلگرام) درست کنند و از پنجره به بیرون پرتاب کنند. مردم این کار را کردند. یک روز اعتراض کردند و از فردای آن روز تلگرام دیگر فیلتر نبود! جالب بود