• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/03/23 ساعت 10:33

    یکی از موانع درک رحمت خدا «قیاس به نفس‌» است؛ کسی که خودش مهربان نباشد، نمی‌تواند عمق مهربانی خدا را باور کند. برای اینکه مهربانی خدا و اولیاء خدا را باور کنی باید خودت مهربان باشی!