• احسان رستمی پور   Ehsanrostamipor@

    1397/03/23 ساعت 17:00

    پرچم‌های شهرداری تهران تو اتوبان‌ها رو بردید روسیه؟ (این برش عجیب از پرچم ابتکار شهرداری تهران است)