• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/23 ساعت 07:37

    موضوع به رسانه‌ها کشیده می‌شود. در آخرین روز قبل از انتشار دفترچه شخصا ۶ ساعت پشت در اتاق معاون آموزشی و مدیرکل گسترش پیگیر بازگشت رشته‌ها می‌شوم. می‌گویند انجام می‌شود. اما نمی‌شود. با زبان روزه در ماه رمضان وعده دروغ می‌دهند. /۱۷