• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/03/23 ساعت 21:38

    نیمه شعبان سال ١٣٣٧ شمسى پنج سالم بود.جلوى همین مغازه چارپایه اى میگذاشتند و مرا مینشاندند روى چارپایه اى که پاهام به زمین نمیرسید و روزنامه اى کیهان یا اطلاعات میدادند دستم و من میخواندم بدون آن که مفهوم را درک کنم ولى از خواندن درستم شگفت زده میشدند.شگفتى را از آن موقع دریافتم.