• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/03/23 ساعت 17:08

    قابل توجه #تاج! صحبت‌های روبیالس رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا درسی بزرگ از #اصول در #مدیریت داشت: برای ما از پیروزی #اسپانیا مهم‌تر،تعهدکاری است بهمین دلیل #لوپتگی اخراج میکنیم میدانم ازمن انتقاد خواهد شد.هراتفاقی میخواهد بیفتد برای من رعایت ارزش‌های فدراسیون مهمترین چیز است