• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/03/23 ساعت 18:58

    با توجه به قیمت امروز ۲.۶۰۰ سکه، بر این تصورم که فطریه‌ی خودمون را امسال از یک جیب درآورده و به جیب دیگر بذاریم. باور کنیم همگی مستحق #فطریه هستیم! چه اتفاقی در راهه؟!