• وزیر نفت در ابلاغیه‌اش تاکید کرده است در صورتیکه چاره جز دریافت هدیه و مبادله هدیه نباشد، هدیه متعلق به وزارتخانه و شرکت مربوطه است و فرد دریافت کننده هدیه باید کتبا مراتب را‌ به مقام بالاتر اعلام و هدایای مصرفی را در وزارتخانه/شرکت مصرف کرده و‌ دیگر هدایا را تحویل خزانه دهد./۴