• پزشکی قانونی تایید کرده و گفته رسما تجاوز به دختر ۵ ساله انجام شده اما نماینده خمینی شهر کار #شیشه_پپسی بوده آقا شما حرف نزنی در این باره نمیشه ؟