• در #توجیه همه بحران‌های اقتصادی می‌فرمایند سرمایه سرگردان مردم‌. چه کسی سرمایه مردم را سرگردان کرد‌؟ چرا تنها راه کنترل وضعیت موجود وضع محدودیت‌های روزشمار برای مردم است؟ متاسفم‌.