• وزیر نفت در ابلاغیه‌اش مجازات سنگینی برای دریافت کنندگان هدیه بر خلاف ابلاغیه، مشخص کرده است: ۱- فورا از خدمت معلق می‌شود.۲- به هیات تخلفات اداری معرفی می‌شود ۳- تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. شرکت‌های طرف قرارداد متخلف نیز به فهرست سیاه وزارتخانه می‌روند. /۵ #نفت