• ۲.سعید به تیم براندازان سخت در واشنگتن پیوست و درگیر ضعف محتوا و ساختار عقب مانده اپوزیسیون شد. سعید در تور پدافند ایران است اما رضا درعمق استراتژیک پایتخت مشغول شبکه سازی بود! نسبت خطر رضا به سعید به قدر سابقه تاریخ استعمار انگلیس به آمریکا است …پیچیده‌تر، نافذتر و ماندگارتر!