• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/23 ساعت 22:40

    حرف زدن که بلد نیستی . حرف نزدن هم بلد نیستی؟ (برسد به دست یکی از نمایندگان مجلس)