• مراسم صمیمی افطار رئیس جمهور با کودکان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره): رئیس‌جمهور در دیدار با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: اینکه هر سال عده‌ای از نیازمندان توانمند می‌شوند، افتخار بزرگی برای کمیته امداد، سازمان بهزیستی و دولت… http://dlvr.it/QXB۰jf