• اینهمه چرند گفتن صلاحیت آدم را زیر سوال نمی‌برد؟ اعتبار نامه یک نماینده در این جور مواقع نباید باطل شود؟ بابا خیلی با تساهل و تسامح با خودتون برخورد می‌کنید.