• اسماعیل معنوی   e_manavi@

    1397/03/23 ساعت 03:50

    #نوید_حقیقت_شناس افسر نیروی انتظامی #خوزستان بودکه چند روزقبل در حین انتقال یک مجرم به زندان موردحمله مسلحانه قرارگرفت و به شهادت رسید! او هم جوان بود و احتمالا هزاران آرزو داشت و … اما هیچکدام از افراد و رسانه هایی که برای #حاتم_مرمضی آن بلوا را براه انداختند، صدایشان درنیامد!