• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/03/23 ساعت 04:55

    ۲.این وب سایت طبیعتاً فقط برای ارائه راهکار راه اندازی نمی‌شود و اخبار مربوط به بی آبی را را روستا به روستا و یا از طریق ارتباطات مردمی منعکس خواهد کرد؛ اخباری که بطور طبیعی از طریق رسانه‌های داخلی بازتاب داده نمی‌شود. همین اخبار برای تولید و بازتولید نارضایتی بکار گرفته می‌شوند