• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/03/23 ساعت 22:18

    گزارش بیش از یک هزار صفحه‌ای از تخلفات گسترده در فرایند خرید هواپیماهای فلایت چک از سوی سازمان بازرسی کل کشور در حال ارسال به دادگاه است.