• حسن نمکدوست   hnamakdoost@

    1397/03/23 ساعت 12:04

    توسعه یعنی افزایش فرصت انتخاب ؛ نه داشتن همه چیز و منتفی شدن انتخاب. البته، البته قبول دارم انتخاب -مثلا در همین تعیین اولویت در اصفهان - فرایند تلخ و دردناکی است؛ خیلی. و گرچه این حرف‌ها در بافتار و سازوکاری انتخاب ستیز یعنی پرت و پلا!