• ماسک گفت تسلا در طول چند سال گذشته رشدوتکامل سریعی داشته که نتیجه آن وجود چند نفر در برخی عنوان‌های شغلی بوده است. این نیروی مازاد در گذشته منطقی بود اما توجیه این میزان در شرایط فعلی مشکل است. برای کاهش هزینه‌ها و سودآوری، این تصمیم را گرفتیم توضیحات در