• صدای اعتراض شما را شنیدم و سعی کردم بیشتر پست‌های ملت را ریتوییت کنم. راضی باشید دیگه! بضاعتم محدود و محاسبات پیچیده است …