• ساختار جدید گروه دیجیکالا رونمایی شد؛ بلندپروازی برای جذب ۲۰۰ میلیون کاربر http://digiato.com/article/۲۰۱۸/۰۶/۱۳/٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۸٪ae٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۸٪ac٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪af-٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪ac٪db٪۸c٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪db٪۸c-٪d۸٪b۴٪d۸٪af/ …