• ۳.«دسترسی» مهمترین پیش شرط #نفوذ است! برجام بدون آمریکای مزاحم، کلید نفوذ بیشتر انگلیس در اقتصاد و سیاست ایران است. به قولی ببین سفارتخانه کدام کشور درخاک حریف بسته است و لانه جاسوسی کدام پررونق و گشوده!عوامل کدامیک در تور مانده اند و رهبران کدام تیم آزادانه به مقصد اعزام می‌شوند