• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/03/22 ساعت 08:42

    خدا می‌خواهد به تو فرصت دهد که «تو خودت، خودت را شکل بدهی» لذا برای هر رفتارت، فوری عکس‌العمل نشان نمی‌دهد تا انتخابت تحت تأثیر عکس‌العمل‌های او نباشد.