• بعد از ملاقات اون -ترامپ به نظرم یه تبصره‌ای چیزی برای اظهار نظر دایی جان ناپلئون بذاریم؛ قاسم! به قول ناپلئون چیزی که حد نداره خریته! به جز خریت « اون ». پ.ن: البته امیدواریم فردا خبر نیاد یکیشون زده زیر توافق و امضا و فلان