• اون معدود دوستانی که نرفتن روسیه، لطفا ریتوییت کنن که همدیگه رو پیدا کنیم.