• یخنرانی و رونمایی کتاب (خدا و انسان در تهران)، اثر دکتر حسین کمالی، دانشگاه کلمبیا، ٢٩ ژوئن ٢٠١٨، ساعت ١٨.٣٠ - ٢٠، در بخش اداری دانشگاه لندن (سنت هاوس) نزدیکترین آندرگراند Russel Sq, Goodge St, Warren St