• نگاهی به وضعیت کودکان کار ایران در روز جهانی مبارزه با کار کودک : ۱۳درصد کودکان‌کار روزانه بیش از ۸ساعت درخیابان‌ کارمی‌کنند ۵۵ درصدشان والدین بیمار و بیکاردارند تعداد پسران کار دو برابر دخترانه حدود ۷۳ درصد از کودکان در خیابان سابقه خشونت دارند خشونتهای جسمی و غیرجسمی ایسنا