• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/03/22 ساعت 18:18

    عباسی رئیس سابق انرژی اتمی: #راکتور اراک می‌توانست بازفراوری پلوتونیوم انجام دهداماطبق #برجام دیگربه طورهمیشگی امکان تولیدراکتور دارای توان بازفراوری پلوتونیوم ازایران گرفته شد صنعت هسته‌ای دانش اقتدارآفرین است.اگراقتدارمی‌خواهیم باید کارکنیم وتوان بازفراوری پلوتونیوم داشته باشیم