• تاریخ پنهان سیاست‌های هویتی - چگونه طغیانی علیه عصر #روشنگری بر زندگی عمومی چیره شد؟ (فرانک فوردی، اسپایکد ریویو، ۳۱۰۰ کلمه، ۱۹ دقیقه) http://tarjomaan.com/neveshtar/۸۹۹۹/