• تاریخ ایرانی   tarikhirani@

    1397/03/22 ساعت 11:10

    چهل سال قبل؛ سفارش چهل میلیاردی #شاه به آلمان گزارش اشپیگل از فهرست خریدهای ایران در سال آخر سلطنت http://tarikhirani.ir/fa/news/۳۰/bodyView/۶۳۳۲ …