• جواب پروین قابل تامل بود؛ می‌تونست بگه غلامپور کمر تیممو‌ شیکست. که واقعن هم شکست. اما نگفت. گردن گرفت که تیمشو خوب تمرین نداده. بامزه هم توضیح داد؛ با اشاره با پهنای باسن فنونی زاده و مقایسه با «قت و قواره » قلمی عراقیا …