• متلک‌های جدید نماینده قم به روحانی/ ذوالنور: زمام امور ازدست‌تان خارج شده: ۲۰هزارمیلیارد تومان از جیب مردم برای جبران خطای نهادهای نظارتی زیرنظر شما هزینه شده. با «بک یا الله» شب قدر، چنین گناهی قابل شستشو نیست! حداقل به قانون احترام می‌گذاشتید و به مجلس می‌آمدید. از چه می‌ترسید؟