• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/03/22 ساعت 14:25

    اگر روزی محکمه‌های قضایی یک کشور نتوانند #عدالت را میان مردم برقرار سازند،طبیعی است که ستم‌دیدگان راههای دیگری برای احقاق حقوق خود جستجو خواهند کرد و خدای ناکرده مقصد چنین جامعه‌ای آشوب، ناامنی و هتک حرمت مقدّسات است. بند آخر پاسخ پدرم به نامه #میرحسین‌موسوی/ ۲۵ خرداد ۸۸