• درهای بی آرتی باز بود رفتم سمت مامور که کارت بزنم، مامور مشغول درخو‌است از مردی که دوست نداشت کارت بزنه، کارت نزد پرید بالا و راننده هم در رو ‌زد و رفت. نتیجه اینکه خلافکار باش تا کامروا شوی.