• لابد از فردا وقتی از آقا یا خانم برانداز و تروریست، سوال شود برای چه رفته بودید #اسراییل می‌خواهند بگویند رفته بودیم در زمینه حل مشکل #آب آموزش ببینیم!