• روزنامه پیروزی   PIROOZNEWS@

    1397/03/22 ساعت 22:25

    مسی ایرانی (رضا پرستش) نظم میدان سرخ را بر هم ریخت. برخی از خارجی در لحظه ابتدای برخورد با او شروع به جیغ داد کردند. ایرانی‌ها اما در همان نزدیکی توجهی به این مساله نداشتند. #جام_جهانی_روسیه