• جنبش‌های اجتماعی جدید تأثیر عمیقی بر خود جناح چپ داشتند که مدت‌ها تلاش کرده بود به مفهوم همبستگی معنای گسترده‌تری ببخشد و به تدریج تمرکز جناح چپ از طبقه به هویت تغییر کرد.