• نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

    1397/03/22 ساعت 13:50

    موتور حرکت این دیدار علاقه و اراده کره شمالی و جنوبی برای کاهش تنشها در شبه جزیره است و نه تقابل آمریکا با کره شمالی و لذا اون به نوعی در حال بازی کردن با ترامپ بوده و حاضر به انهدام تسلیحات هسته ائی اش و یا قبول برگشت ناپذیری آزمایشات هسته ائی نشده اس.ت!