• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/03/22 ساعت 14:27

    یکی از موانع درک مهربانی خدا، این است که ما کم‌تر روحیۀ سپاس و شکرگزاری داریم. روحیۀ شکر هم متفاوت است با اینکه آدم بعضی‌وقت‌ها از خدا تشکر کند!