• میدونین من خودم گاهی با لحن و‌میمیک پروین حرف میزنم اما من عادل فردوسی پور نیستم که برنامه زنده داشته باشم و دو‌آس در دستم … عادل جان دلقک بازی بذار کنار مصاحبه کردن یادبگیر ، یا نه، فقط بدان که برای این دو‌آس یه جرقه لازمه نه ژانگولر بازی. خودشون برات نمایش باشکوه رو رقم میزنن.