• رییس بخش معاینات روانپزشکی، سازمان پزشکی قانونی کشور : متهم حادثه غیر اخلاقی دبیرستان تهران از نظر روانی سالم است و هیچ اختلال روانی در وی در پزشکی قانونی به اثبات نرسید.