• یه توییت خوب دیدم که متاسفانه بدلیل داشتن ۴تا علامت تعجب پشت سرهم نتونستم ریتوییتش کنم.