• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/03/22 ساعت 11:51

    در واقع تعجب کیهان از نزدیک شدن دولت به اجرای یکی از بندهای #قانون‌اساسی است؛ یکی از گرفتاری‌های این مملکت است که بعضی‌ها از اجرای قانون شاکی‌اند؛ خنده داریم کلا!