• محمد قره باغ   Gharebag@

    1397/03/22 ساعت 12:07

    #نظارت حلقه مقوده و کالای نایاب این روزهای کشوره. دولتی‌ها و مجلسی‌ها که مشغول کار طومار و طومارکشی. #مسکن #خودرو #خدمات # … همه آشفته و دوستان در خواب. حرام است بر پادشه خواب خوش چو باشد ضعیف از قوی بارکش (سعدی)