• غلامرضا حیدری   Ghheidari@

    1397/03/22 ساعت 16:07

    #گشت_نسبت نتیجه بخش نیست.تجربه نشان داده ایجاد محدودیت،هرچه بیش‌تر شود عکس العمل منفی‌تری را برخواهد انگیخت. این برخوردها نه تنها نتیجه بخش نیست بلکه برخلاف نظر اجراکنندگان طرح که فکر می‌کنند بازدارنده است، می‌تواند به تشدید آن موضوع خاص کمک کند.