• علی پهلوان   PahlavanAli@

    1397/03/22 ساعت 07:01

    کیم‌جونگ اون با خودش توالت سیار آورده تا کسی به مدفوعش دست پیدا نکنه.