• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/03/22 ساعت 08:42

    خدایا چرا به خوبی‌ها و بدی‌هایم عکس‌العمل نشان نمی‌دهی؟ چون می‌خواهم روی پای خودت بایستی و مستقل باشی! اگر مدتی به خوبی‌هایت عکس‌العمل نشان ندهم و تو این خوبی‌ها را ادامه بدهی، می‌دانی چقدر رشد می‌کنی!