• اینکه ما می‌دانیم فلانی خوش صحبت است، خاطرات بامزه دارد، مهم نیست. آدم باید بلد باشد زیر زبون آدمهای خوشمزه را بکشد. اینکه شما مزه بپرانی خانوما و علی پروین و فلان، و بعدش خودت قاه قاه، خب بله قاه قاه اما اینکه او به شما پا بدهد و از شیرین کاری هایش برایت حرف بزند چیز دیگر است.