• طرح دولت برای تخصیص مکان معین به اعتراضات ایده خوبی است به شرط اینکه طرحی هم برای حل مشکلات مردم و پاسخ به اعتراضات وجود داشته باشد والا این طرح می‌تواند کمکی جدی به پروژه آشوب سراسری در ایران بکند.